Obchodní podmínky společnosti


FaMe trade s.r.o., se sídlem Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo

29292859, DIČ CZ29292859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C vl. 71679

provozovna Tyršova 1251/3, 66902 Znojmo

pro prodej věcí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.supervychytavky.cz

(dále jen OP)

 

I. Základní ustanovení

 

1. Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost FaMe

trade s.r.o., IČ 29292859, DIČ CZ29292859, se sídlem Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C vl. 71679 jako Prodávající a na straně druhé je

Kupující, přičemž Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Věci, jež jsou předmětem této smlouvy

jsou pro účely této smlouvy označovány také jako zboží

 

2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného

výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností FaMe trade s.r.o.

 

3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele

považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která

jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

4. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na

používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem,

není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Kupní smlouva

 

1. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží

Prodávajícím na stránky ( webové rozhraní obchodu ), kupní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím

a přijetím této objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním

e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

2. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a

samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto

jeho návrhem.

 

3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně

Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným

způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu věc odevzdá a umožní mu nabýt vlastnické právo

k ní, Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s Kupujícím,

v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele

zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět

na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

6. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci a proto se Kupující stane vlastníkem věci teprve úplným

zaplacením kupní ceny.

 

7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva

České republiky a budou rozhodovány soudy České republiky.

 

8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že

v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Prodávající bude smlouvu archivovat po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, smlouva není přístupná třetím

nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou

patrné z těchto obchodních podmínek, kde je proces srozumitelně popsán.

 

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky

jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá. Tyto náklady si hradí

Kupující sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, toto se netýká příp. smluvní přepravy.

 

III. Bezpečnost a ochrana informací

 

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění

smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě

apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení

jména a adresy dodání). Prodávající se zavazuje postupovat tak, tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých

právech. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění

objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s

platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a

účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů

pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do

doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným elektronickou formou na emailovou

adresu info@supervychytavky.cz či poštou na adresu FaMe trade s.r.o. Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo.

 

IV. Objednávání zboží

 

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen

jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém

rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze

v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (dále jen objednávka) ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

- objednávaném zboží, přičemž toto zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní

obchodu

 

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 

4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do

objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při

zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na ikonu/odkaz

"ODESLAT". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,

předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně

či telefonicky).

 

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které

dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

V. Dodací podmínky

 

1. Pro dodání zboží platí následující dodací podmínky

 

a) Osobní odběr

 

V případě platby za zboží v hotovosti přebírá zboží kupující ve skladu prodávajícího na adrese Tyršova 1251/3, 66902 Znojmo, oproti

zaplacení kupní ceny. Pokud je cena zboží placena bankovním převodem před odběrem zboží, je kupující při

odběru zboží povinen prokázat svoji totožnost, např. platným občanským průkazem nebo platným cestovním

pasem.

 

b) Zasílání přepravní službou

 

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou, jejíž cena se řídí dle ceníku aktuálního v den

objednávky.

 

2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle

přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní

smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od

přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@supervychytavky.cz ,

sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou

Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva

věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

VI. Cena zboží a platební podmínky

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí Kupující Prodávajícímu

následujícím způsobem:

 

a) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2500171577/2010, vedený u společnosti Fio a.s.

 

b) dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

 

c) hotově při odběru zboží z provozovny (skladu) Kupujícího na adrese Tyršova 1251/3, 66902 Znojmo

 

Platbu složenkou nepřijímáme.


2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním

zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy, Prodávající je

oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Kupující povinen uhradit

kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je

splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud nebude

mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

 

5. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad (fakturu) a

zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

VII. Odstoupení od smlouvy Kupujícím-spotřebitelem

 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má

Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14

dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

2. V případě, že si Kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje

Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data

nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na

provozovně Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář

poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy

může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

info@supervychytavky.cz

 

3. V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky

přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku

Kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží

nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým

je Prodávající od kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a

nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

Prodávajícímu odeslal.

 

4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného

zapůjčení zboží.Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí

Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již

není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout

peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen

částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou

kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu

v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

5. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá

zejména, v případě smluv:

 

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá

právo na odstoupení od smlouvy,

 

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a

k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na

výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným

zbožím,

 

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě

následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné

vrátit,

 

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném

termínu,

 

- uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo dodání digitálního

obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v

takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je příslušná Česká obchodní inspekce,

se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

(Na základně rozhodnutí Evropského soudního dvora musí obchodník zákazníkovi, který se rozhodne odstoupit

od smlouvy, vrátit i zaplacené poštovné. Kdo tak neučiní, vystavuje se riziku sankcí od České obchodní inspekce.

Povinností e-shopů tedy je vrátit nejen kupní cenu za zboží, ale i částku, kterou spotřebitel uhradil jako poštovné

(případně. balné a další náklady) za cestu zboží od prodejce k němu. Spotřebitel nese ze zákona pouze náklady

spojené s vrácením zboží, tedy za zaslání zboží zpět prodejci.)

 

VIII. Práva z vadného plnění, záruční podmínky, reklamace

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými

předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku).

 

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu,

v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

 

- použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

 

- nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 

- prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití;

stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu to, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do

výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

3. Záruční podmínky zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ĆR. Jako záruční list

obvykle slouží nákupní doklad. Reklamační řád naleznete na konci těchto Obchodních podmínek jako jeho Přílohu č. 1.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Vyřizování stížností a reklamací kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy

info@supervychytavky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti či reklamace Kupujícího zašle Prodávající na elektro- nickou

adresu Kupujícího.

 

2. Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky

včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně

dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich přílohy nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014 a ruší předchozí znění

obchodních podmínek , jsou k dispozici v sídle prodávajícího, jeho provozovnách a na internetových stránkách

Prodávajícího www.supervychytavky.cz .

 

Příloha č. 1. Obchodních podmínek FaMe trade s.r.o.

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č.

634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na

zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen

„Reklamace“).

 

Vady zboží

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží ( dále označováno také jako „věc“) při převzetí nemá vady. Zejména

Prodávající odpovídá Kupujícími, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo

výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

- se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle

používá,

 

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení

určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

 

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může

spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem

k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné

odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud

nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má

Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti

nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že

mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že

Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné

obtíže.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo

pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Musí jít o vady, které mělo zboží již v době převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od

převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba pro Kupujícího činí 24 měsíců. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová

záruční doba.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u

věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

 

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z

vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto

záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), který musí obsahovat

údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu Prodávajícího, IČ a jeho sídlo.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči

Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud

jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a

smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu

uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v

rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Vyřízení reklamace

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne

uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se

Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné

pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů

od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů

kupujícím.

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo

zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží

a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do

provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které

neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je

příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle

společnosti.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Příloha č. 2. Obchodních podmínek FaMe trade s.r.o.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: FaMe trade s.r.o., Tyršova 1251/3, 669 02 Znojmo

 

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

……………………………………………………….………………………………………..

 

- Datum objednání zboží:

………………..……………………………………………………

 

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

……………………………………………………….………………………………………..

 

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

…………………………………………………………………………………………………

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

- Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

 

- Kupní cena má být vrácena:

 

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /................................................

 

nebo poštovní poukázkou na adresu

…………………………………………………………………………………………………